top of page

ความคิดสร้างสรรค์ผลิตมาจากสมองส่วนไหนกันนะ?โครงสร้างภายนอกของสมองที่เราคุ้นเคยกันดีก็คือก้อนที่มีการแบ่งออกเป็นสองซีกซึ่งได้มีการศึกษาพบว่าการทำงานของสมองทั้งสองด้านนั้นมีรูปแบบการเรียนรู้และการทำงานที่แยกกัน คือ


สมองฝั่งซ้ายจะทำงานควบคุมการคิดการหาเหตุผล การแสดงออกเชิงนามธรรมที่เน้นรายละเอียด จึงได้ชื่อว่าเป็น "สมองแห่งเหตุผล" ซึ่งสมองฝั่งนี้จะทำการวิเคราะห์ แปลความหมายข้อมูล จัดระบบแต่ละขั้นตอนตามหลักเหตุและผล รวมทั้งประมวลผลและสรุปจากข้อมูลที่เป็นสัญลักษณ์ทางภาษา คณิตศาสตร์ รวมถึงการเก็บความจำ ในรูปของภาษา เช่น การคำนวณ การบอกเวลา หรือการเรียบเรียงถ้อยคำ


ส่วนสมองซีกขวา จะทำหน้าที่เกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ การจินตนาการ การสังเคราะห์ ความซาบซึ้งเกี่ยวกับดนตรีและศิลปะ ความสามารถในการหยั่งหามิติต่าง ๆ และการใช้ประโยชน์จากรูปแบบและรูปทรงเรขาคณิต


เพราะฉะนั้น ความคิดสร้างสรรค์จึงเกิดจากการทำงานของสมองซีกขวา โดยการประมวลผลจากข้อมูลที่ได้รับ มาจัดภาพรวมสิ่งของการควบคุมการมองเห็น การบันทึก ความจำ จากการฟัง และการเห็นและมองสิ่งต่าง ๆ


การประมวลผลของสมองซีกขวาจึงตั้งอยู่บนพื้นฐานของอารมณ์ ความรู้สึก สัญชาตญาณ หรือลางสังหรณ์ ซึ่งอยู่นอกเหนือขอบเขตของความเป็นเหตุเป็นผล

3 views0 comments
bottom of page